SOLEK Energy Power Solutions

EMS

Proč vlastní systém?

Na současném trhu nám chybělo řešení odpovídající našim představám.

Podařilo se nám sestavit tým odborníků se zkušenostmi z různých oborů (zejména v oblasti IT a energetiky), ty jsme propojili a vyvinuli náš vlastní Energy Management System (EMS), který je vhodný pro větší instalace s možností úpravy na míru každého zákazníka.

Vyvinuli jsme tak systém řídící zdroje energie, který můžete ovládat odkudkoli na Zemi, je cloud native a API first - máme možnost připojit software třetích stran přes naše aplikační rozhraní, to usnadňuje komunikaci s ostatními systémy, které už zákazník používá

Řízení na několika úrovních

Nízká úroveň EMS

 • Komunikace a řízení vnitřních stavů v bateriovém úložišti
 • Baterie, střídače, stykače, vytápění, chlazení, elektronický požární systém, teplotní čidla
 • Bezpečnostní funkce bateriového úložiště.
 • Ovládání skrze PLC v předdefinovaném nebo posledním nastavení

Vysoká úroveň EMS

 • Analýza a sběr dat, historické údaje, pokročilejší analýzy
 • Vizualizace pro klienta
 • Volba módu a změna parametrů chování bateriového úložiště.
 • Aktivní řízení bateriového úložiště.
 • Lokální a cloudové úložiště
 • Databáze s daty a možnost vlastního ovládání a nastavování funkcionalit

SCADA

Hlavním nástrojem našeho EMS systému je SCADA (Supervisory Control And Data Acquisitio), díky ní můžeme nabízet přehledné a snadné řízení všech našich technologií s integrovanými grafy a analýzami kteréhokoli zařízení odkudkoli na světě.

V naší kompetenci je připojení se k již stávajícímu systému SCADA, nebo k jinému řídicímu systému. Dokážeme tak získat cenné informace z již instalovaných technologií, tak i ze zcela nových technologií (například BESS, FVE...) a poté zkombinovat tyto informace k vytvoření celkového obrazu o stavu všech zařízení a jejich parametrech.

Nabízíme možnost řízení našich systémů a systémů našich partnerů nebo možnost řízení Vašich stávajících systémů pomocí našeho SCADA systému.

Přehled functionalit

 • Nabíjení/vybíjení podle předdefinovaných parametrů
 • SoC (state of charge)
 • SoH (state of health)
 • DoD (depth of discharge)
 • Primární/sekundární regulace - Jsme schopni splnit podmínky regulace na síť.
 • Regulace napětí, frekvence a účiníku - navrácení do požadované úrovně v řádu vteřin
 • Peak Shaving - ořezávání špiček v produkci i ve spotřebě
 • Start ze tmy - v případě blackoutu, nastartování bez vnější sítě
 • Ostrovní režim - Vaše nezávislost na síti
 • Změna činného výkonu dle externích požadavků
 • Řízení externích FVE/větrných elektráren
 • Řízení přístupů a úrovně uživatelů
 • Shromažďování a uchovávání indikací, alarmů a měření
 • Jednoduché získávání historických dat
 • Grafické a textové výstupy
 • Zabezpečovací systémy a zámky
 • Možnosti změn parametrů a charakteristik pro řídící logiku
 • Datová křivka pro měření v reálném čase a historických měření
 • Prediktivní a analytické funkce
 • Dohledové a servisní funkce
 • Lokální HMI pro místní ovládání a monitorování
 • Vzdálený přístup
 • Cloudový portál

Jaké funkce BESS spolu s EMS systémem nejvíce oceníte?

Peak shaving

Ořezávání špiček v produkci i spotřebě.

Kdykoli jsou při výrobě zapnuty další stroje, které vyžadují vysoký výkon po krátkou dobu, promítne se to i do vyúčtování za elektřinu. Bateriové úložiště poskytuje další energii a vykryje tím krátkodobé špičky v odběru. Příkon, který máte u svého poskytovatele energie rezervovaný, si tak můžete snížit a tím ušetřit.

Výhody:
 1. Snížení rezervovaného příkonu
 2. Více soběstačnosti
 3. Snížení sankcí za překročení odběrových limitů
 4. Vhodné pro průmyslové podniky, zejména výrobní a energeticky náročné společnosti.

Timed peak shaving

Ořezávání špiček s časovým harmonogramem, který určuje, jak bude bateriové úložiště nabíjeno/vybíjeno a to podle známých dat nebo podle počasí, PLC pak vybíjí/nabíjí baterie dle požadavku rozvrženého okna. I v tomto režimu má však přednost ořezávání špiček, aby zákazník už nikdy nepřekročil svá čtvrthodinová maxima.

Bezvýpadkový režim

Záloha výroby podobně jako u UPS (záložního systému). V energetickém celku běží odděleně střídače na vstupu a na výstupu a mezi nimi je bateriové úložiště. Tuto funkci využijí zákazníci, kteří pracují např. s citlivými přístroji či látkami (robotická výroba, chemická výroba). Pokud pro zcela bezvýpadkový systém nemáte upotřebení, můžeme nabídnout řešení, které pracuje s výpadkem v řádu milisekund.

Start ze tmy

Tzv. blackout může ohrožovat jak spotřebitele, tak i samotné elektrárny (pokud nemají zajištěn ostrovní provoz). Pro elektrárny se BESS může stát třetím zdrojem energie, který mohou využít při výpadku hlavního i záložního zdroje energie, případně může fungovat jako hlavní záložní zdroj. Výpadek energie díky BESS může být chvilkovou záležitostí, který zasáhne provoz jen zcela minimálně. Pro spotřebitele může být BESS jediným záložním zdrojem, který nabízí energii k obnovení činnosti spotřebičů okamžitě. Úložiště je schopno se samo nastartovat bez vnější sítě.

Regulace frekvence

Frekvence v síti může kolísat mimo stanovené rozmezí. Systém BESS je schopen nabíjení i vybíjení na úrovni výkonu, úrovni instalovaného výkonu nebo podle přednastavených kombinací provozních režimů. Těmito úkony je frekvence vrácena do požadovaného rozsahu a to v reálném čase (v řádu vteřin).

Regulace účiníku

Hlavním smyslem kompenzace jalového výkonu je snížení odebíraného zdánlivého výkonu a snížení proudu procházejícího napájecím vedením. Kompenzace tedy patří mezi významná úsporná opatření, pomocí kterého se snižuje zatížení napájecího vedení, čímž se snižují ztráty a zvyšuje životnost vedení.

Regulace napětí

Napětí v síti může působením různých vlivů kolísat. BESS je schopen automaticky napětí regulovat, a to nabíjením a vybíjením baterií. Výrobcům energie zvyšuje bateriové úložiště odolnost zařízení proti nepříznivým vlivům, které pocházejí z centrální sítě.

Ostrovní režim

Vaše nezávislost na síti

V místech nedostatečného pokrytí elektrické sítě lze využít kombinaci zdroje elektrické energie (FVE) a akumulátoru (BESS). Do něj je ukládána přebytečná elektrická energie v době, kdy její výroba převyšuje spotřebu (například svítí-li slunce a spotřeba není tak vysoká), tato energie je spotřebována v době, kdy je naopak spotřeba vyšší, než co je zapojený zdroj schopen vyrobit.

Primární/sekundární regulace

Jsme schopni splnit podmínky systému výkonové rovnováhy (FCR, aFRR).

Load leveling

Vyrovnávání zátěže

Zákazník se díky automatickému vyrovnávání stává konstantní zátěží - vyrovnává se křivka spotřeby.